CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả công tác kiểm soát TTHC, hoạt động của Bộ phận Một cửa và ứng dụng CNTT trên địa bàn xã tháng 7, 8 năm 2022 c
31/08/2022 12:00:00

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/03/2022 của UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa năm 2022; UBND xã báo cáo cụ thể, như sau:

1. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Quyết định số 766/QĐ- TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử;

- Công văn 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Công văn số 1488/STP-VP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh;

- Công văn số 2518/CQTTTCT ngày 10/8/2022 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh xác thực điện tử trên ứng dụng VNelD;

- Công văn số 1089/VPCP-HC ngày 15/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc mời dự Hội thảo trực tuyến Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

2. Công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiệp vụ kiểm soát TTHC, hoạt động của Bộ phận Một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin

- Ban hành các văn bản liên quan đến việc đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đôn đốc thực hiện các quy định về kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa; Cử cán bộ công chức tham dự các lớp tập huấn, hội thảo trực tuyến Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, huyện cấp tài khoản cho cán bộ, công chức theo dõi bản đồ thực thi thể chế bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nhiệp; cấp quyền tạo tài khoản cho công dân trên Cổng dịch công quốc gia; hướng dẫn cán bộ, công chức, Bộ phận Một cửa cài đặt chứng thư số (USB ký số) và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ 01/7/2022.

- Chỉ đạo các bộ phận: Công an; Tư pháp triển khai thực hiện Công văn số 1488/STP-VP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh; Công văn số 2518/CQTTTCT ngày 10/8/2022 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNelD.

- Tiếp tục phối hợp với các cán bộ, công chức chuyên môn của Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin hỗ trợ chuyên môn cho công chức Bộ phận Một cửa; đặc biệt đối với hồ sơ liên thông giữa các cấp chính quyền.

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc Bộ phận Một cửa thực hiện các quy định về niêm yết danh mục TTHC; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn khắc phục một số khó khăn phát sinh trong thời gian đầu khi mới tiếp cận thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

3. Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ TTHC ứng dụng CNTT

- Tính từ 25/6/2022 đến 29/8/2022; toàn xã tiếp nhận và xử lý 725 hồ sơ; trong đó: Trực tuyến (online, DVC 3,4): 691 hồ sơ (95,3%), trực tiếp: 34 hồ sơ (4,7%), kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ; trả trước và đúng hạn: 725 hồ sơ (100%); quá hạn: 0 hồ sơ.

- Kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (tính từ 16/12/2021 đến 29/8/2022): 887/2403 (đạt 21,35%).

- Kết quả số hóa hồ sơ TTHC, từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/8/2022:

+ Tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 94,34%;

+ Tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt 71,63%.

- Đã cấp 20 tài khoản hòm thư công vụ, 12 USB ký số cho cán bộ công chức.

- 100% các văn bản phát hành điện tử trên Hệ thống QLVB điều hành tác nghiệp, sử dụng chữ ký số.

4. Tồn tại, hạn chế

- Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng không còn được duy trì thường xuyên như thời gian đầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Bộ phận Một cửa xã.

- Một số cán bộ công chức tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, quen nếp cũ; nhất là việc chuyển từ ký văn bản trực tiếp sang ký văn bản điện tử và việc thay đổi sử dụng hòm thư công vụ thay thế hòm thư gmail quen thuộc.

- Một số trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa như: máy tính, máy in phục vụ vẫn chưa được nâng cấp; cấu hình máy thấp, hoạt động kém hiệu quả...

- Vẫn còn để hồ sơ quá hạn trên phần mềm.

5. Một số giải pháp, kiến nghị

- Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trên địa bàn xã.

- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng; tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số; lập tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia; cổng dịch vụ công Hải Dương; cổng dịch vụ công Bộ Công an để thực hiện nộp hồ sơ online (DVC mức độ 3, 4), chứng thực điện tử từ bản chính;

- Công chức Bộ phận Một cửa thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Nghị định 107/2021/NĐ- CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ và các quy định của ngành dọc cấp trên; gồm: Hồ sơ TTHC tiếp nhận của công dân; Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả (nếu có)...; các kế hoạch, báo cáo, biểu mẫu về công tác kiểm soát TTHC, thông báo công khai danh mục TTHC ;

- Đề nghị các bộ phận chuyên môn tổ chức rà soát, niêm yết công khai toàn bộ danh mục TTHC theo quy định tại Bộ phận Một cửa xã; đăng trên Cổng thông tin điện tử của xã theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP; xong trước ngày 05/9/2022;

- Tăng cường thực hiện các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Công văn 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ; công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của công dân, tổ chức (Số định danh cá nhân hoặc số CMT/ CCCD hoặc mã số thuế, ngày tháng cấp) đúng theo quy định;

- Triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 1488/STP-VP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp; hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNelD theo yêu cầu tại Công văn số 2518/CQTTTCT ngày 10/08/2022 của Công an tỉnh;

- Tiếp tục chỉ đạo sự tham gia thường xuyên của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng trong việc hướng dẫn công dân lập tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4; thực hiện chứng thực điện tử từ bản chính; hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện các giao dịch online trên môi trường điện tử bằng chính tài khoản cá nhân của công dân.

- Giao các cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND, Công chức phụ trách Văn hóa - Thông tin, Công chức Tư pháp - Hộ tịch tăng cường phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND xã, để có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

 VT.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 05:42:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778