CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021
14/07/2022 09:34:08

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021

(Trình kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XXII)

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt tại kỳ họp thứ mười HĐND xã khoá XXI và dự toán thu, chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn bổ sung của ngân sách cấp trên đã được thường trực HĐND xã phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Kết báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 như sau:

A. PHẦN THU

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2021

Quyết toán

năm 2021

Tỷ lệ QT/DT

(%)

TỔNG THU

7.058.692.773

16.900.303.193

239

I

Các khoản thu 100%

308.538.973

416.384.091

135

1

Thu phí, lệ phí

20.000.000

20.680.000

103

2

Thu từ quỹ đất công ích và HLCS

145.000.000

177.425.000

122

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

118.538.973

118.538.973

100

4

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

 

30.800.000

 

5

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

 

51.212.000

 

6

Thu khác

25.000.000

17.728.118

71

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

2.095.400.000

11.829.165.302

565

1

Thuế thu nhập cá nhân

30.400.000

42.094.021

138

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

74.000.000

75.129.894

102

3

Thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ KD

11.000.000

10.900.000

99

4

Lệ phí trước bạ nhà, đất

40.000.000

392.313.957

981

5

Thuế giá trị gia tăng

60.000.000

66.175.955

110

6

Thu tiền sử dụng đất

1.880.000.000

11.242.551.475

598

III

Thu bổ sung

từ NS cấp trên

4.654.753.800

4.654.753.800

100

1

Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên

4.193.857.000

4.193.857.000

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên

460.896.800

460.896.800

100

B. PHẦN CHI

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2021

Thực hiện năm 2021

Tỷ lệ TH/DT

(%)

TỔNG CHI

7.058.692.773

16.900.303.193

239,43

I

Chi đầu tư XDCB

1.880.000.000

11.177.051.475

594,52

II

Chi thường xuyên

5.178.692.773

5.228.264.914

97,42

1

Chi công tác dân quân tự vệ

312.690.419

310.719.664

99,37

2

Chi an ninh trật tự

135.285.500

134.677.300

99,55

3

Sự nghiệp văn hoá, thông tin

31.800.000

28.395.000

89,29

4

Sự nghiệp giáo dục

15.082.000

11.140.000

73,86

5

Sự nghiệp truyền thanh xã

50.888.000

46.119.800

90,63

6

Sự nghiệp y tế

2.974.000

190.762.000

 

7

Sự nghiệp TDTT

53.500.000

42.350.000

79,16

8

Sự nghiệp nông – lâm- thuỷ lợi

94.736.251

91.567.250

96,65

9

Sự nghiệp giao thông

16.100.000

6.750.000

41,93

10

Sự nghiệp môi trường

32.800.000

32.800.000

100

11

Sự nghiệp xã hội

183.400.000

180.962.000

99

12

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT

4.170.425.203

4.073.116.500

97,9

 

Trong đó:

     

12.1

Hoạt động HĐND, UBND xã

2.811.540.943

2.743.108.878

97,91

12.2

Đảng cộng sản Việt Nam

635.405.220

621.380.312

97,79

12.3

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

190.020.980

189.119.456

99,53

12.4

Đoàn Thanh niên CSHCM

141.730.370

141.351.078

99,73

12.5

Hội liên hiệp phụ nữ

135.654.030

127.479.648

93,97

12.6

Hội Cựu chiến binh VN

141.545.250

140.324.636

99,14

12.7

Hội nông dân Việt Nam

114.528.410

110.352.492

96,35

13

Chi các hiệp hội khác

79.011.400

78.905.400

99,87

III

Chi chuyển nguồn

484.591.310

IV

Kết dư

10.395.494

C. THU – CHI THÔNG QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

- Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2021: 58.154.000 đồng.

- Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2021: 58.154.000 đồng.

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn xã. Song, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thu ngân sách xã năm 2021 đã đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

- Tổng thu ngân sách năm 2021 là 16.900.303.193 đồng, đạt 239% kế hoạch, tăng 78% so với năm 2020; trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 122%; thu lệ phí trước bạ đạt 981% và thu tiền sử dụng đất đạt 598%.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã năm 2021 là 16.900.303.193 đồng bằng 239,43% so với dự toán huyện giao đầu năm. Trong năm có một số khoản chi tăng so với dự toán giao đầu năm là do bổ sung có mục tiêu của ngân sách huyện và do tăng thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả chi ngân sách năm 2021 đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2115
Trước & đúng hạn: 2115
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 14:10:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 64,178