VĂN HÓA-XÃ HỘI
ĐOÀN KẾT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND KHOÁ XXII NHIỆM KỲ 2021- 2026
03/01/2023 05:30:57

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.


Thực hiện công văn số 38 của thường trực HĐND huyện thanh miện, Được sự nhất chí của thường trực đảng ủy.

Ngày 03/01/2023, tại nhà văn hoá trung tâm xã, HĐND xã đoàn kết khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư, Kỳ họp thường lệ, Kỳ họp, xem xét đánh giá các nhiệm vụ những kết quả đạt được, những tồn tại trong năm 2022, và tiếp tục có phương hướng giải pháp cho năm 2023 và những năm tiếp theo, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Đoàn đại biểu của huyện. Bà : Vũ Minh Nguyệt : Ủy Viên BTV, Phó Chủ Tịch thường trực, HĐND Huyện, Các Ông, Bà. Trong thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. thường vụ, huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy phụ trách xã, Trưởng Phó, các ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, đài phát thanh huyện.

Đoàn đại biểu của xã có Ông : Phạm xuân Luân: Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch UBND xã. Ông : Ngô văn Tâm : Phó Bí Thư TT Đảng Ủy. Các Ông, Bà, trong ban thường vụ, BCH Đảng Bộ, Cán bộ, công chức UBND, thường trực Ủy ban MTTQ xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, ban giám đốc các HTXDV, Đài Truyền thanh xã, Bí thư các chi bộ, Trưởng -Phó các thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn và 26 ông bà đại biểu HĐND xã Khóa XXII.

Tại kỳ Các báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND xã năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

HĐND xã tiến hành xem xét, thảo luận báo cáo, Về phát triển KT- XH, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

Bà Lê Thị Liên- ĐB HĐND- công chức kế toàn tài chính- Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước, chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

 

Ông Vũ Đức Thuý- ĐB HĐND- công chức địa chính- Báo cáo công tác quản lý đất đai , tài nguyên môi trường năm 2022 . và nhiệm vụ năm 2023.

 

Ông Đinh Văn Trọng - ĐB HĐND- Phó chủ tịch UBND xã- Báo báo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXII.

 

Ông Trần Thanh Tuấn- chủ tịch UB MTTQ xã- Thông báo kết quả MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023

 

Ông Phạm Văn Sang - ĐB HĐND- giám đốc HTX DVNN- tham luận tại kỳ họp

 

Ông Vũ Hồng Khanh- Trưởng công an xã- Tham luận tại kỳ họp

 

Ông Vũ Văn Thẩm- ĐB HĐND- Thư ký HĐND xã- Thông qua tờ trình và các dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

 

Bà Vũ Minh Nguyệt : Ủy Viên BTV, Phó Chủ Tịch thường trực, HĐND Huyện- phát biểu tại kỳ họp

 

Ông : Phạm xuân Luân: ĐB HĐND-Bí Thư Đảng Ủy, Chủ Tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm chính trị cao, kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và bám sát các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Hội đồng nhân dân xã đã dân chủ thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung được quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà HĐND xã đề nghị UBND xã, các ban ngành, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể, có hiệu quả của các nghị quyết vừa đã được thông qua; Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã và các đại biểu HĐND xã, tăng cường giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết ngay sau khi được ban hành.

Vì vậy, cần phải có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã, để phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. HĐND xã yêu cầu, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trọng tâm của năm 2023 sau đây:

Một là: Thực hiện đầy đủ, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện Tập trung chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh tế, trong đó tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, NTTS đảm bảo an toàn, hiệu quả; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, của cử chi và nhân dân trong xã.

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2023 để đảm bảo cân đối thu, chi của xã. Điều hành quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Hai là: Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân và dân số trong tình hình mới. Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội.

Ba là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên- môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung giải quyết các vấn đề về xử lý rác thải sinh hoạt ở các thôn, chất thải chăn nuôi và chất lượng nguồn nước sạch.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã,

Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung phòng, chống tội phạm, Chỉ đạo tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp giám sát, thực hiện phản biện xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND đã đề ra.HĐND xã tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân xã nhà, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT - VH - XH -AN – QP của địa phương năm 2023.

Ông Đặng Xuân Quyện- phó bí thư- chủ tịch HĐND xã thay mặt Chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn các đồng chí trong đoàn đại biểu của huyện ủy, các ông bà là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các đồng chí trong Ban thường vụ, ban Chấp hành Đảng bộ xã, các vị Đại biểu HĐND xã, các vị đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Các bộ phận có liên quan, đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã, công chức văn hóa, thông tin, các ban phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Thu Huyền

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 199
Trước & đúng hạn: 199
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 07:55:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 66,466