CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
BÁO CÁO Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 (Trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XXII)
14/07/2022 09:36:21

BÁO CÁO

Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp

thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

(Trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XXII)

 
   


Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Nhiệm vụ thu ngân sách xã

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2022

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022

Tỷ lệ %

 

TỔNG THU NS XÃ

9.138.391.000

10.781.175.820

117,98

I

Các khoản thu 100%

175.000.000

110.571.463

63,18

1

Phí, lệ phí

20.000.000

9.042.000

45,21

2

Thu từ quỹ đất công ích và HLCS

120.000.000

   

3

Thu chuyển nguồn NS năm trước

 

484.591.310

 

4

Thu khác

35.000.000

101.529.463

290,08

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

4.209.000.000

7.497.933.047

178,14

1

Thuế thu nhập cá nhân

16.000.000

20.252.001

126,58

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

80.000.000

   

3

Thuế môn bài

11.000.000

7.800.000

70,91

4

Lệ phí trước bạ nhà, đất

70.000.000

97.741.565

139,63

5

Thu tiền sử dụng đất

4.000.000.000

7.337.395.476

183,43

6

Thu tiền xử lý đất dôi dư

     

7

Thu thuế GTGT

32.000.000

34.744.005

108,58

III

Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên

4.641.557.000

2.688.080.000

58

1

Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên

2.855.289.000

1.650.000.000

57,79

2

Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên

1.786.268.000

1.038.080.000

58

IV

Dự phòng ngân sách xã

112.834.000

33.850.000

30

2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

Kinh phí Tiết kiệm

Dự toán thực hiện (Gồm cả bổ sung có mục tiêu, chuyển nguồn năm trước sang)

Thực hiện

Tỷ lệ %

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

9.138.391.000

11.493.045.310

8.119.905.521

70,6

I

CHI ĐẦU TƯ XDCB

4.000.000.000

5.715.983.000

5.715.983.000

100

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

5.025.557.000

74.200.000

5.777.062.310

2.403.922.521

41,6

1

Chi dân quân tự vệ

304.984.253

1.800.000

303.184.253

202.795.703

66,9

2

Chi an ninh trật tự

135.518.000

1.800.000

133.718.000

56.143.200

42

3

Sự nghiệp văn hoá

37.482.000

2.652.200

34.829.800

16.149.600

46,4

4

Sự nghiệp truyền thanh

60.035.400

945.750

59.089.650

17.788.800

30,1

5

Sự nghiệp thể dục thể thao

36.853.760

750.000

36.103.760

36.103.760

100

6

Sự nghiệp môi trường

30.000.000

2.000.000

28.000.000

10.000.000

35,7

7

Sự nghiệp giao thông

22.200.000

750.000

21.450.000

9.850.000

46

8

Hoạt động nông, lâm, thủy lợi

31.378.000

1.837.800

29.540.200

9

Hoạt động thú y

40.720.400

40.720.400

16.807.200

41,3

10

Sự nghiệp giáo dục

12.880.000

12.880.000

1.440.000

11,2

11

Sự nghiệp Y tế

18.456.000

285.552.583

272.642.450

95,5

12

Sự nghiệp xã hội

144.830.000

2.500.000

142.330.000

77.856.000

54,7

13

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

4.090.005.787

59.164.250

4.495.430.514

1.660.739.108

37

 

13.1 Quản lý nhà nước

2.481.484.663

36.303.850

2.771.969.110

969.687.873

35

 

13.2 Đảng cộng sản Việt Nam

726.946.048

14.840.400

779.946.048

293.363928

37,6

 

13.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam

305.208.948

2.900.000

315.208.948

116.713.191

37

 

13.4 Đoàn Thanh niên CSHCM

156.631.292

1.280.000

181.571.572

88.918.570

49

 

13.5 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

122.934.786

1.280.000

132.934.786

45.177.774

34

 

13.6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam

169.663.556

1.280.000

176.663.556

89.570.378

51

 

13.7 Hội nông dân Việt Nam

127.136.494

1.280.000

137.136.494

57.307.394

42

11

Chi các hiệp hội, đoàn thể khác

60.213.400

60.213.400

25.606.700

42,5

III

Dự phòng ngân sách xã

112.834.000

78.984.000

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Thu ngân sách

Thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 đã cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu thu chính trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá là: thuế giá trị gia tăng đạt 108,58%, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021; thuế thu nhập cá nhân đạt 126,58%, tăng 36% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 183,43%... Số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đã đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ thu để cân đối chi thường xuyên. Đồng thời đảm bảo được nguồn ngân sách để xử lý các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022.

2. Chi ngân sách

- Về cơ bản các nhiệm vụ chi đã thực hiện đúng dự toán đầu năm được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận nguồn kinh phí quản lý qua ngân sách và chi trả các đối tượng được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý I năm 2022 với tổng số tiền là 23.932.800 đồng.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2022 và giải quyết dứt điểm một số việc còn tồn tại trong công tác quản lý và điều hành ngân sách trong thời gian vừa qua. Công tác tài chính ngân sách xã cần tập trung đi sâu giải quyết một số việc sau đây:

1. Về thu ngân sách

- Tập trung rà soát nguồn thu, có kế hoạch cụ thể nuôi dưỡng các nguồn thu. Phấn đấu nhiệm vụ thu đạt và vượt kế hoạch để có nguồn tăng thu bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm.

- Tập trung thực hiện tốt công tác xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã để tạo nguồn thu ngân sách phục vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, giữ vững và nâng cao các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Tích cực khai thác các nguồn vốn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng và thanh toán nợ các công trình phúc lợi của địa phương.

2. Về chi ngân sách

- Nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề; các nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán đa số phát sinh vào thời điểm 6 tháng cuối năm, từ đó đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa của các đầu mối chi, các ngành đoàn thể, các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Chi ngân sách 6 tháng cuối năm phải đảm bảo đủ ngân sách chi thường xuyên, đồng thời phải tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên để chi đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm cần: rà soát lại dự toán, ưu tiên đảm bảo đủ ngân sách chi hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của các ban ngành đoàn thể thụ hưởng ngân sách. Tập trung ưu tiên nguồn ngân sách để giải quyết nợ trong xây dựng cơ bản một số công trình phúc lợi của địa phương. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên để có nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để giữ vững và nâng cáo các tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Công tác tài chính ngân sách xã rất mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu, đặc biệt là công tác quản lý điều hành và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Để công tác tài chính xã luôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã./.

VT. 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 03:50:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 60,777