VĂN HÓA-XÃ HỘI
Kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng Tháng 8 thành công
03/08/2021 02:16:45

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

và sự ra đời nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam

 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại, một trong những trang sử vàng chói lọi nhất của lịch sử dân tộc ta. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập – lần đầu tiên, tên nước Việt Nam có trên bản đồ thế giới. Bài viết khái quát thành quả to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam.