VĂN HÓA-XÃ HỘI
ĐOÀN KẾT TRIỂN KHAI QUYẾT ĐINH SỐ 45/QĐ-TTg NGÀY 13/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯỚNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI ĐẾN NĂM 2025 TRÊN DỊA BÀN XÃ ĐOÀN KẾT
20/10/2022 10:16:45

ĐOÀN KẾT TRIỂN KHAI QUYẾT ĐINH SỐ 45/QĐ-TTg NGÀY 13/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯỚNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI ĐẾN NĂM 2025 TRÊN DỊA BÀN XÃ ĐOÀN KẾT

Thực hiện Kế hoạch số 2549/KH-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025” trên địa bàn huyện Thanh Miện.

UBND xã Đoàn Kết xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025” trên địa bàn xã:

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị

 
 
 
 
 

Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của “Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025”.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành đoàn thể trên địa bàn xã nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình; góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Các ban ngành, đoàn thể và các thôn hằng năm xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung kế hoạch thực hiện phải thiết thực, gắn trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp, đảm bảo sự phối hợp được thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, đúng tiến độ, hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể, các thôn trong xã.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực, từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, xã hội văn minh.

Đạt 50% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, khu dân cư.

Phấn đấu đạt 50% chương trình của Đài truyền thanh các xã có chuyên mục về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Đạt trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình.

Phấn đấu đạt trên 95% những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe.

Phấn đấu đạt trên 80% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực.

Phấn đấu đạt 100% các thôn có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Đạt 100% các thôn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Đạt 100% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

Các ban ngành, đoàn thể xã và các thôn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch này.

Xây dựng và vận hành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; cộng tác viên dân số thực hiện công tác gia đình ở cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, thu thập thông tin về bạo lực gia đình.

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi quản lý.

Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình

Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên về phòng, chống bạo lực gia đình trên toàn xã.

Xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng theo hướng dẫn của Phòng Văn hoá huyện Thanh Miện.

Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

Tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến những gia đình có biểu hiện mất đoàn kết, có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.

Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình. Khuyến khích sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

Duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình.

Lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn, hòa giải viên về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hợp tác; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thực hiện chuyển đổi số trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Phối hợp, thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình.

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 160
Trước & đúng hạn: 160
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 17:55:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0