CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch CCHC năm 2021
19/06/2021 08:56:07

Cải cách hành chính năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐOÀN KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số:  18 /KH-UBND

Đoàn Kết, ngày 30 tháng 12 năm 2020


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính xã Đoàn Kết năm 2021

 
   


Thực hiện hướng dẫn của UBND huyện Thanh Miện về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của xã năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức xác định vị trí việc làm của cán bộ công chức, trên địa bàn xã theo quy định. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính được tham gia học tập đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức sắp xếp bộ máy hành chính, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn tránh sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Phân định rõ ràng, hợp lý trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan đơn vị.

3. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở xã, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tất cả các lĩnh vực; minh bạch hoạt động cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

7. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã; gắn với việc thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về qui định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả CCHC; thực hiện triển khai, xác định chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC ở xã. Đưa kết quả xếp hạng chỉ số CCHC vào tiêu chí xét thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; lồng ghép tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện cung cấp những thông tin cơ bản về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, công khai địa chỉ, số điện thoại cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến TTHC.

- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo hiệu lực hiệu quả và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

2. Cải cách thể chế

- Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành.

- Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác. Quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

- Cử đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2020.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định, ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC theo đề án, kế hoạch của tỉnh, của huyện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh qui định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Thông tư 01/2018/TT-VPCP; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính UBND cấp xã theo qui định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính; TTHC phải kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức, công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, tránh chồng chéo, trùng lặp, bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý theo quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành.

- Thực hiện chủ trương chuyển đổi vị trí công tác một số chức danh công chức xã.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, biên chế công chức; đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và đề án số 01 của Tỉnh ủy về chính sách tinh giản biên chế.

- Tiếp tục thực hiện Đề án xác định vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức, theo chức danh, chức vụ và ngạch công chức để làm cơ sở xác định biên chế và quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng.

- Đổi mới phương thức làm việc, thực hiện thống nhất nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

- Đẩy mạnh thực hiện các quy định về phân cấp quản lý trên các lĩnh vực ở địa phương theo yêu cầu.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và quản lý cán bộ, công chức. Thực hiện rà soát số lượng công chức, đủ điều kiện nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với công chức.

- Triển khai, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao qua hệ thống quản lý văn bản điện tử.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005; Số 117/2013-NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung, một số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao; chú trọng đối mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử sụng tài sản của nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là áp dụng mô hình “Một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã.

- Duy trì 100% văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; hướng đến trao đổi văn bản trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số.

- Thực hiện tối thiểu 10% dịch vụ hành chính công trực tuyến dịch vụ công ở UBND xã đạt từ mức độ 2 lên mức độ 3.

- Tiếp tục triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Kế hoạch số 1573/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã;

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

- Lãnh đạo và cán bộ, công chức xã quan tâm cung cấp và sử dụng trang tin điện tử của huyện, xã một cách hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về CCHC. Kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ rõ, phê phán những nơi có tiêu cực, có thái độ quan liêu, hách dịch… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về CCHC và thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động bộ máy hành chính nhà nước.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đưa kết quả CCHC thành một trong những tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm theo đúng quy định.

- Văn phòng HĐND&UBND: Tham mưu giúp UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.. Chủ động cung cấp tài liệu kiểm chứng. Phối hợp với các ban, ngành tham mưu giúp UBND xã thực hiện các nhiệm vụ CCHC, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện báo cáo, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND xã về xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC, thực hiện kiểm tra, rà soát bộ TTHC của các lĩnh vực chuyên môn, báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Chủ động cung cấp tài liệu kiểm chứng và tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Công chức Tài chính - Kế toán: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND xã thẩm định, cân đối, báo cáo UBND xã bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm; tham mưu giúp UBND xã trợ giúp kinh phí để hoàn thiện, nâng cấp bộ phận một cửa UBND xã. Theo dõi, đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ về Tài chính công, báo cáo hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện về thực hiện cải cách tài chính công. Chủ động cung cấp tài liệu kiểm chứng và tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Cán bộ Văn hóa Thông tin: Tham mưu giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác CCHC năm 2021. Chủ động cung cấp tài liệu kiểm chứng và tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xây dựng chuyên đề về công tác cải cách hành chính.

UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Cán bộ, công chức;

- Trưởng các ngành;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                                    (Đã ký) 

Phạm Xuân Luân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 05:13:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778