CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ ĐOÀN KẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI XÃ VIÊN HTX DVTS NHIỆM KỲ 2023 - 2028
31/12/2022 09:51:21


Căn cứ luật HTX năm 2012. Thùc hiÖn sự chỉ đạo cña Phßng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh MiÖn, về việc hướng dẫn các HTX dịch vụ tổ chức đại hội hợp tác xã theo luật HTX năm 2012.

Thc hin nghÞ quyÕt cña BCH §¶ng bé vÒ viÖc më §¹i héi HTX DV thu sn Đoàn kết ln th 4 nhiÖm kú 2023-2028.

Trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang gia xức thi đưa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Chiều 29/12/2022 HTX DVTS Đoàn kết long trọng tổ chức Đại hội các thành viên xã viên HTX, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đại biểu Huyện có Bà Phan Thị Thảo - phó Phòng NN&PTNT huyện thanh miện

Đại biểu xã có Ông: Phạm Xuân Luân - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã,các ông trong Ban thường vụ, BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND các ông/bà trưởng các Ban ngành, bí thư chi bộ - trưởng thôn, chi uỷ thôn Tòng Hoá,các thành viên của HTX, đại diện các hộ đối tượng phục vụ của HTX đã về dự đại hội Đại hội HTX DVTS Đoàn kết, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội HTX nhiệm kỳ 2016-2022. Đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng đề án phát triển sản xuất đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn nhiệm kỳ 2023- 2028 góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Đoàn kết lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội lựa chọn, bầu ông Đặng Văn Tuyền- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, Ông Vũ Tiến Năng Kiểm soát HTX đảm bảo đủ số lượng, có phẩm chất chính trị, có kiến thức và năng lực công tác, có ý thức trách nhiệm trong công việc, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, trên tinh thần tư duy đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm lớn lao trước sự tin tưởng của các thành viên trong toàn HTX, hoàn thành tốt nhất các nội dung, chương trình của Đại hội qua đó góp phần tích cực vào thành công của Đại hội HTXDVTS lần thứ 4 nhiệm kỳ 2023-2028.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại Hội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 03:42:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 60,777