THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/v công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
22/06/2022 10:17:17

THÔNG BÁO

V/v công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết

thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã


Thực hiện Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Công văn số 1717/UBND-VP ngày 15 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện V/v công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

UBND xã Đoàn Kết thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

1. Lĩnh vực Người có công

Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

2. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

* Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính gồm:

1. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

3. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

* Bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gồm:

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Đoàn Kết thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Miện;

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Cán bộ, công chức chuyên môn;

- Trang TTĐT xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân người có công

1.1 Thời hạn giải quyết: 05 ngày (UBND cấp xã)

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân/tổ chức; in phiếu hẹn; in và ký phiếu kiểm soát hồ sơ; số hóa hồ

Công chức Văn hóa - xã hội cấp xã

3,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo cấp Giấy xác nhận

B4

Ký Giấy xác nhận

Lãnh đạo UBND cấp xã

01 ngày làm việc

B5

Chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã

Công chức Văn hóa - xã hội cấp xã

1/2 ngày

B6

Trả hồ sơ/kết quả

Bộ phận Một cửa cấp xã

Không tính thời gian

1.3. Trình tự giải quyết khi tiếp nhận hồ sơ.

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cá nhân; in và ký Phiếu kiểm soát hồ sơ; thực hiện số hóa hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân: thời gian thực hiện 1/2 ngày làm việc.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

- Công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã thẩm định, giải quyết hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo cho tổ chức/cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã thẩm định, trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký văn bản từ chối giải quyết thủ tục hành chính và thông báo nêu rõ lý do trả lại tổ chức/cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, cấp Giấy xác nhận: thời gian thực hiện tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

- Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét kết quả thẩm định hồ sơ của công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã; phê duyệt kết quả giải quyết: thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

c. Nhận kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã nhận kết quả từ Lãnh đạo UBND cấp xã, ban hành văn bản; chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã: thời gian thực hiện 1/2 ngày làm việc.

Bộ phận Một cửa cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

II. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

2. Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

1.1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã

½ ngày

B2

Tiếp nhận hồ sơ từ điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã, tổ chức thẩm định hồ sơ

Công an cấp xã

02 ngày

B3

Ký Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Chủ tịch UBND cấp xã

½ ngày làm việc

B4

Chuyển quyết định đến cá nhân, gia đình người cai nghiện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã

Không tính thời gian

1.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP tại điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã nơi cư trúxuất trình bản chính giấy tờ tùy thân để đối chiếu.

- Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ trong ½ ngày làm việc. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho cá nhân, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi sau đó chuyển ngay hồ sơ đến Công an cấp xã. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

b.Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

- Công an cấp xã thẩm định hồ sơ trong thời gian 02 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

- Trong thời hạn ½ ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Trường hợp không quyết định cho cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả hồ sơ/kết quả

Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã chuyển quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đến cá nhân, gia đình người cai nghiện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của UBND xã gửi quyết định trực tiếp cho cá nhân, gia đình người cai nghiện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích./.

VT.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 548
Trước & đúng hạn: 548
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 06:27:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 38,138