CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
22/07/2021 08:32:23

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kế hoạch Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, UBND xã Đoàn Kết đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch để thực hiện.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Quyết định của UBND huyện về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thanh Miện.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa bằng các văn bản triển khai thực hiện, chương trình, đề án như sau:

- Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được chú trọng chỉ đạo thực hiện.

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động công vụ, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính của cơ quan hành chính.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và các văn bản về công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Tổ chức tổng kết đánh giá Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã; gắn với việc thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về qui định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả CCHC; thực hiện triển khai, xác định chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC ở xã. Đưa kết quả xếp hạng chỉ số CCHC vào tiêu chí xét thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; lồng ghép tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện cung cấp những thông tin cơ bản về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, công khai địa chỉ, số điện thoại cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến TTHC.

- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo hiệu lực hiệu quả và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

2. Về cải cách thể chế

- Việc ban hành các văn bản của HĐND, UBND xã được triển khai theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã ban hành 432 văn bản các loại.

- Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tự kiểm tra, rà soát thường xuyên việc ban hành văn bản.

- Thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Nghị định 40/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

3. Về cải cách thủ tục hành chính

          - Tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định, kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC của cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với công chức làm việc tại Bộ phận và trả kết quả; công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân xã theo qui định.

        - Tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính; TTHC phải kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 30c của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính hết hiệu lực, rườm rà, gây phiền hà cho tổ chức và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai đơn giản và thuận tiện. UBND xã đã công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của xã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Đồng thời thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các TTHC đã được công bố, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc thực hiện TTHC.

- Bộ phận “Một cửa” ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã được phát huy hiệu quả, là cơ sở để người dân và lãnh đạo UBND trong việc kiểm tra, giám sát công chức thực thi công vụ và nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và các doanh nghiệp. Từ việc công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, lập phiếu hẹn và trả kết quả đều đảm bảo đúng qui định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giải quyết công việc có liên quan đến cơ quan hành chính Nhà nước. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp, xuất trình những loại giấy tờ không quy định trong hồ sơ.

- Hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho công dân, doanh nghiệp về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ.

- Thực hiện công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của công chức.

- Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã Đoàn Kết 6 tháng đầu năm 1.182hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

Sau bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Đảng ủy xã đã đề nghị Huyện ủy Thanh Miện phê duyệt nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã Đoàn Kết đảm bảo đúng quy trình các bước.

- Đổi mới phương thức làm việc tại UBND xã, thực hiện thống nhất nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch CCHC xã giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã. Qua đó đơn vị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động và thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan.

- UBND xã luôn duy trì công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống đối với cán bộ, công chức kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, các văn bản hướng dẫn của các cấp về giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để thông báo công khai các quy trình rõ ràng, minh bạch ... tạo niềm tin của công dân với cơ quan công quyền trong phục vụ nhân dân. Lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan có nhận thức ngày một sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó không ngừng nghiên cứu, bồi dưỡng, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như tinh thần, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên chấn chỉnh việc chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, ni quy, quy định của cơ quan; đồng thời phải có tinh thần thái độ lịch sự, niềm nở, tôn trọng đi với người dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc giải quyết công việc. Đối với những công việc có liên quan đến lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp phải giải thích cho người dân, doanh nghiệp hiểu để thực hiện, tránh dùng hình thức mệnh lệnh, áp đặt.

- Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân; phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm của công chức.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trên hệ thống Đài truyền thanh để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ việc lồng ghép tuyên truyền giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt là t­ư tư­ởng đạo đức của Ng­ười về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì phát triển tất cả các lĩnh vực theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP  ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công;  Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 05/2007/CT-NHNN ngày 11/10/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc triển khai Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay UBND xã trả lương cho cán bộ, công chức qua tài khoản thực hiện 100%.

7. Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện và từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp tại UBND xã và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cán bộ, công chức và đã có sự chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan đã chuyển biến tăng dần.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30c của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để các đơn vị, bộ phận tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đạt hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính, gắn kết quả cải cách hành chính với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt các quy định về cải cách chế độ công vụ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, làm cơ sở cho tinh giản biên chế. 

- Tiếp tục quán triệt các văn bản có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo có hiệu quả, thiết thực.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Qua đó, giúp cho hoạt động của cơ quan hành chính được hiệu quả, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức.

- Khắc phục cơ bản một số mặt còn hạn chế, tồn tại, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở mọi lúc, mọi nơi./.

VT 


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 893
Trước & đúng hạn: 893
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 05:57:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 42,913