VĂN HÓA-XÃ HỘI
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU XÃ VIÊN HTXNN ĐOÀN KẾT LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
13/12/2022 10:32:43


Căn cứ Luật HTX được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/01/2012

Điều lệ HTX NN Đoàn Kết năm 2016

Thùc hiÖn C«ng v¨n hứơng dÉn sè 01/NN&PTNT ngµy 30/07/2020 cña Phßng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh MiÖn và nghÞ quyÕt cña BCH §¶ng bé xã Đoàn Kết vÒ viÖc më §¹i héi HTX n«ng nghiÖp Đoàn Kết nhiÖm kú 2022-2027.

Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoàn Kết, HTX DV NN Đoàn Kết quyết định tổ chức Đại hội đại biểu xã viên lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tới dự chỉ đạo Đại hội * Đại biểu huyện:

Các ông bà Huyện ủy viên phụ trách xã, lãnh đạo phòng NN&PTNT, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, trung tâm DVNN và đại diện các phòng ban chuyên môn,

* Đại biểu xã

Các ông bà trong BTV đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo HĐND, UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, các ông bà là cán bộ công chức, HTXDV thủy sản. Bí thư chi b,trưởng thôn, các ông bà Nguyên Chủ nhiệm qua các thời kỳ cùng 91 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể xã viên của HTX

Đại hội HTX DVNN Đoàn kết, nhiệm kỳ 2022-2027 có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội HTX nhiệm kỳ 2016-2022. Đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng đề án phát triển sản xuất đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn nhiệm kỳ 2022- 2027 góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Đoàn kết lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời Đại hội sáng suốt lựa chọn, bầu HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, Kiểm soát HTX đảm bảo đủ số lượng, có phẩm chất chính trị, có kiến thức và năng lực công tác, có ý thức trách nhiệm trong công việc, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, trên tinh thần tư duy đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội. Đề nghị mỗi đại biểu cần ý thức được niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước sự tin tưởng của các thành viên trong toàn HTX, hoàn thành tốt nhất các nội dung, chương trình của Đại hội qua đó góp phần tích cực vào thành công của Đại hội xã viên HTX nhiệm kỳ 2022-2027.

§¹i héi ®· nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña HTX nhiÖm kú 2016- 2022, môc tiªu phư­ơng hướng nhiÖm kú 2022- 2027; B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng Ban kiÓm so¸t, nhiÖm kú 2016 – 2022 nhiÖm vô phư­ơng hướng nhiÖm kú 2022- 2027, B¸o c¸o thu chi tµi chÝnh HTX, nhiÖm kú 2016- 2022; Phương án sản xuất kinh doanh của HTX nhiệm kỳ 2022-2027, c¸c ý kiÕn tham luËn cña c¸c ®¹i biÓu tham dù §¹i héi vµ ý kiÕn ph¸t biÓu chØ ®¹o cña l·nh ®¹o phßng NN&PTNT huyÖn Thanh MiÖn, ý kiÕn ph¸t biÓu cña ®ång chÝ BÝ thư­ §¶ng ủy- Chñ tÞch UBND x·.

- §¹i héi ®· nhÊt trÝ th«ng qua;

1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña HTX nhiÖm kú 2016 - 2022, môc phư­ơng hướng nhiÖm kú 2022- 2027

2. Báo cáo sửa đổi điều lệ HTX nhiÖm kú 2022- 2027

3. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng Ban kiÓm so¸t, nhiÖm kú 2016- 2022, nhiÖm vô phư­ơng hướng nhiÖm kú 2022- 2027

4. B¸o c¸o thu chi tµi chÝnh HTX nhiÖm kú 2016- 2027.

5. Phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX nhiÖm kú 2022- 2027.

- Thu c¸c kh©u dÞch vô nh­ư sau;

+ Kh©u dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt chuyÓn giao KHKT: 1.000 ®/sµo/vô

+ Kh©u dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt: 1.000 ®/sµo/vô

+ Bảo vệ đồng ruộng 3.000 ®/sµo/vô

+ Dịch vụ thủy nông nội đồng : 5.000®/sµo/vô

- §¹i héi ®· bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ gåm:

- ¤ng: Phạm Văn Sang (Đại biểu thôn Châu quan)

- ¤ng: Nguyễn Văn Trụ (Đại biểu thôn Tòng hóa)

* §¹i héi ®· bÇu chøc danh Chủ tịch HĐQT kiêm Gi¸m ®èc HTX

- ¤ng: Phạm Văn Sang (Đại biểu thôn Châu quan)

* §¹i héi ®· bÇu kiÓm so¸t HTX.

- ¤ng: Đăng Xuân Mạnh (Đại biểu thôn Tòng hóa)

§¹i héi giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ HTX DVNN Đoàn kết l·nh ®¹o viªn HTX tæ chøc thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt §¹i héi ®Ò ra.

§¹i héi kªu gäi toµn thÓ x· viªn trong HTX ®oµn kÕt xung quanh H§QT, thùc hiÖn tèt §iÒu lÖ, §Ò ¸n HTX NhiÖm kú 2022- 2027, tiÕp tôc thóc ®Èy phong trµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp x· nhµ, hoµn thµnh nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, theo NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé x· Đoàn kết lÇn thø 23 ®· ®Ò ra, x©y dùng quª hư­¬ng Đoàn kết ngµy cµng giµu ®Ñp, v¨n minh./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội

 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 893
Trước & đúng hạn: 893
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 05:19:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 42,913