VĂN HÓA-XÃ HỘI
Thông báo về việc không tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2021
26/07/2021 03:59:30

th«ng b¸o

VÒ viÖc dõng c¸c ho¹t ®éng tËp trung ®«ng ng­êi

dÞp kû niÖm 74 n¨m ngµy Th­ư¬ng binh liÖt sü 27/7/1947 - 27/7/2021

 

C¨n cø C«ng v¨n sè 1442/CV-UBND ngµy 20/7/2021 cña UBND huyÖn Thanh MiÖn vÒ viÖc t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng dÞch Covid-19;

C¨n cø kÕ ho¹ch sè 93/KH-UBND ngµy 02/7/2021 cña UBND x· §oµn KÕt vÒ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh©n dÞp kû niÖm 74 n¨m ngµy Th­¬ng binh liÖt sü 27/7/1947 - 27/7/2021;

C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ dÞch bÖnh Covid-19 ®ang diÔn biÕn phøc t¹p trªn ®Þa bµn c¶ n­íc;

§Ó c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh Covid-19 trªn ®Þa bµn x· ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt.

UBND §oµn KÕt th«ng b¸o ®Ó nh©n d©n n¾m ®­îc mét sè néi dung, cô thÓ nh­ sau:

1. Dõng kh«ng tæ chøc buæi LÔ th¾p nÕn tri ©n c¸c anh hïng liÖt sü t¹i NghÜa trang LiÖt sü x· theo kÕ ho¹ch ®· dù kiÕn tæ chøc tèi ngµy 26/7/2021.

2. C¸c th«n dõng kh«ng tæ chøc Héi nghÞ gÆp mÆt ®èi t­îng chÝnh s¸ch nh©n dÞp kû niÖm 74 n¨m ngµy Th­¬ng binh LiÖt sü.

Quµ cña chñ tÞch n­íc, cña tØnh, cña x·, c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c víi ng­êi cã c«ng, yªu cÇu C«ng chøc Lao ®éng TBXH x·, l·nh ®¹o c¸c th«n cÊp trùc tiÕp tËn tay ®èi t­îng t¹i nhµ riªng.

3. §Ò nghÞ c¸c tæ th­¬ng binh liÖt sü t¹i c¸c th«n kh«ng tæ chøc gÆp mÆt dÞp kû niÖm 74 n¨m ngµy Th­¬ng binh LiÖt sü.

 4. §Ò nghÞ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, l·nh ®¹o c¸c th«n vµ nh©n d©n thùc hiÖn tèt viÖc ®éng viªn, th¨m hái, ch¨m sãc c¸c gia ®×nh th­¬ng binh, liÖt sü, ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng b»ng c¸c h×nh thøc phï hîp. §¶m b¶o tèt c«ng t¸c phßng, chèng dÞch Covid-19.

5. UBND x· ®Ò nghÞ c¸c th©n nh©n gia ®×nh LiÖt sü vµ nh©n d©n chñ ®éng trong viÖc th¾p h­¬ng c¸c phÇn mé t¹i nghÜa trang LiÖt sü; thùc hiÖn nghiªm tóc khuyÕn c¸o 5K cña Bé Y tÕ trong qu¸ tr×nh ®Õn th¾p h­¬ng t¹i NghÜa trang liÖt sü.

Trªn ®©y lµ th«ng b¸o cña UBND x· vÒ viÖc dõng c¸c ho¹t ®éng tËp trung ®«ng ng­êi dÞp kû niÖm 74 n¨m ngµy Th­¬ng binh LiÖt sü 27/7/1947 - 27/7/2021 ®Ó phßng, chèng dÞch Covid-19.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 05:42:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778