THÔNG BÁO
Các trường hợp F0 phát sinh từ ngày 12 - 13/3/2022
14/03/2022 07:50:18

THÔNG BÁO

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ ĐOÀN KẾT

44 ca bệnh F0 phát sinh ngày 12-13/3/2022

 
   


1. F0 - PHẠM TIẾN ĐẠT Sinh năm 2011

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Phạm Văn Linh - thôn Tòng Hóa

2. F0 - PHẠM THỊ SOẠN Sinh năm 1987

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Lê Văn Quy - thôn Châu Quan

3. F0 - PHẠM THỊ LY Sinh năm 1986

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Hữu Hoan - thôn Tòng Hóa

4. F0 - NGUYỄN NHẬT AN Sinh năm 2018

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Tiến - thôn Tòng Hóa

5. F0 - VŨ THỊ KIM ANH Sinh năm 1998

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Bùi Văn Chiều - thôn Châu Quan

6. F0 - PHẠM TRÂM ANH ` Sinh năm 2013

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Phạm văn Trường - thôn Từ Xá

7. F0 - NGUYỄN NĂNG PHƯƠNG Sinh năm 1993

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Trương Thị Thoan - thôn Từ Xá

8. F0 - ĐINH VĂN CHUYÊN Sinh năm 2001

- Địa chỉ thường trú: thôn Bùi Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Đinh Văn Đăng - thôn Bùi Xá

9. F0 - NGUYỄN THỊ VÂN Sinh năm 1998

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Lê Văn Ngữ - thôn Tòng Hóa

10. F0 - TRẦN THIỆN CHỈNH Sinh năm 1965

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Trần Thiện Chỉnh - thôn Từ Xá

11. F0 - VŨ VĂN TUẤN TÚ Sinh năm 2012

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Trần Thị Bích Đào - thôn Từ Xá

12. F0 - NGUYỄN VĂN NHƠN Sinh năm 1980

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Nhơn - thôn Tòng Hóa

13. F0 - VŨ THỊ THẮM Sinh năm 1983

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Nhơn - thôn Tòng Hóa

14. F0 - TRỊNH THỊ TÌNH Sinh năm 1954

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Lịch - thôn Châu Quan

15. F0 - NGUYỄN THỊ THẮM Sinh năm 1990

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Vũ Văn Cường - thôn Tòng Hóa

16. F0 - NGÔ THỊ XIÊM Sinh năm 1980

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Thủy - thôn Từ Xá

17. F0 - NGUYỄN THỊ LÀO Sinh năm 1955

- Địa chỉ thường trú: thôn Bùi Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Nguyễn Thị Lào - thôn Bùi Xá

18. F0 - NGUYỄN HOÀNG LONG Sinh năm 2010

- Địa chỉ thường trú: thôn Bùi Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Nguyễn Thị Lào - thôn Bùi Xá

19. F0 - PHẠM THỊ HỒNG Sinh năm 1995

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Thế Chỉnh - thôn Thủ Pháp

20. F0 - TRẦN THỊ THANH THẢO Sinh năm 2006

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Trần Văn Xuyên - thôn Từ Xá

21. F0 - TRẦN THIỆN KHƠI Sinh năm 1992

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Trần Thị Khơi - thôn Từ Xá

22. F0 - TRẦN THIỆN KHANG Sinh năm 2021

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Trần Thị Khơi - thôn Từ Xá

23. F0 - NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG Sinh năm 2013

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Phạm Văn Thiềm - thôn Châu Quan

24. F0 - NGÔ MẠNH CƯỜNG Sinh năm 2017

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Nguyễn Thị Sớm - thôn Thủ Pháp

25. F0 - NGUYỄN THỊ XUẤT Sinh năm 1973

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Nguyễn Thị Xuất - thôn Tòng Hóa

26. F0 - BÙI HOÀNG TIỆP Sinh năm 2008

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Bùi Quang Dựng - thôn Thủ Pháp

27. F0 - NGÔ THỊ HÀ LINH Sinh năm 2010

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Nguyễn Thị Sớm - thôn Thủ Pháp

28. F0 - TRỊNH ĐAN TRƯỜNG `Sinh năm 2011

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Bùi Thị Tú - thôn Châu Quan

29. F0 - NGUYỄN QUANG HIỆP Sinh năm 2010

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Quang Trưởng - thôn Từ Xá

30. F0 - PHẠM HẢI NAM Sinh năm 2021

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Phạm Văn Công - thôn Châu Quan

31. F0 - NGUYỄN THỊ THIỀNG Sinh năm 1976

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Chức - thôn Châu Quan

32. F0 - NGUYỄN VĂN DU Sinh năm 1976

- Địa chỉ thường trú: thôn Bùi Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Du - thôn Bùi Xá

33. F0 - VŨ VĂN DANH Sinh năm 1991

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Vũ Văn Thông - thôn Thủ Pháp

34. F0 - TRẦN THỊ XIÊM Sinh năm 1974

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Trịnh Văn Khương - thôn Châu Quan

35. F0 - NGUYỄN THỊ HUYỀN Sinh năm 1990

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Phạm Văn Nam - thôn Châu Quan

36. F0 - PHẠM THỊ DUNG Sinh năm 1983

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Phạm Xuân Luyện - thôn Châu Quan

37. F0 - NGUYỄN THANH LÂM Sinh năm 2008

- Địa chỉ thường trú: thôn Từ Xá - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Triển - thôn Từ Xá

38. F0 - ĐINH THỊ THÚ Sinh năm 1974

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Bà Đinh Thị Thú - thôn Tòng Hóa

39. F0 - BÙI THỊ NHÀI Sinh năm 2004

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Bùi Văn Hòa - thôn Thủ Pháp

40. F0 - NGUYỄN TUẤN PHONG Sinh năm 2014

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Văn Bút - thôn Tòng Hóa

41. F0 - TRỊNH VĂN ĐIỂM Sinh năm 1963

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Trịnh Văn Điểm - thôn Châu Quan

42. F0 - NGUYỄN THỊ HẰNG Sinh năm 1997

- Địa chỉ thường trú: thôn Thủ Pháp - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Ngô Văn Nếp - thôn Thủ Pháp

43. F0 - VŨ THỊ TUYẾT Sinh năm 1991

- Địa chỉ thường trú: thôn Châu Quan - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Vũ Văn Chiến - thôn Châu Quan

44. F0 - NGUYỄN THỊ LAN ANH Sinh năm 2007

- Địa chỉ thường trú: thôn Tòng Hóa - xã Đoàn Kết

- Địa điểm cách ly: Tại nhà Ông Nguyễn Quang Hợi - thôn Tòng Hóa

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã yêu cầu những công dân nào đã tiếp xúc trực tiếp với các F0 có tên trên trong thời gian từ ngày 10/3/2022 đến nay yêu cầu chủ động theo dõi sức khỏe; chủ động thực hiện test nhanh để phát hiện bệnh sớm, hạn chế lây lan dịch bệnh; thực hiện test theo thời gian quy định đối với các trường hợp F1. Khi có các biểu hiện bất thường đề nghị liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn kịp thời.

Yêu cầu tất cả các trường hợp F0, F1 nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện điều trị, cách ly y tế tại nhà theo quy định. Trường hợp nào không chấp hành để lây lan dịch bệnh do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Ban chỉ đạo xã giao cho các thành viên Ban chỉ đạo, lực lượng Công an xã; Tiểu ban chỉ đạo các thôn; tổ Covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi việc cách ly, điều trị của các trường hợp F0, F1. Khi phát hiện các vi phạm đề nghị thông báo ngay với BCĐ xã để có biện pháp xử lý theo quy định./.

VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2115
Trước & đúng hạn: 2115
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 14:16:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 64,178