THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã Đoàn Kết đến 28/11/2021
29/11/2021 04:40:47

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thực hiện tại Bộ phận Một cửa

UBND xã Đoàn Kết đến 28/11/2021


Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Thực hiện Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Thực hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh vã xã hội.

Thực hiện Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

Thực hiện Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 05/11/ của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải;

Thực hiện Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&ĐT;

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 11/11/ 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Thực hiện Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/ 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

Căn cứ danh mục TTHC được đăng tải trên chuyên trang thông tin điện tử TTHC tỉnh Hải Dương (http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/).

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết thông báo danh mục thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa UBND xã đến ngày 26/11/2021 gồm 137 thuộc 13 lĩnh vực bao gồm:

1. Lĩnh vực: Văn hóa – Gia đình - Thể Thao – Thư viện: 07 thủ tục hành chính;

2. Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội: 19 thủ tục hành chính;

3. Lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch: 48 thủ tục hành chính;

4. Lĩnh vực: Đất đai – Môi trường: 01 thủ tục hành chính;

5. Lĩnh vực: Thanh tra - Khiếu nại – Tố cáo: 08 thủ tục hành chính;

6. Lĩnh vực: Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu: 02 thủ tục hành chính;

7. Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo: 05 thủ tục hành chính;

8. Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về tôn giáo - Thi đua khen thưởng: 15 thủ tục hành chính;

9. Lĩnh vực: Giao thông vận tải: 11 thủ tục hành chính;

10. Lĩnh vực: Nông nghiệp: 11 thủ tục hành chính;

11. Lĩnh vực: Tài chính: 05 thủ tục hành chính;

12. Lĩnh vực y tế: 2 thủ tục hành chính

13. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác: 03 thủ tục hành chính

(Chi tiết, có Phụ lục kèm theo)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

Thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Đoàn Kết

STT

Tên thủ tục hành chính

Liên thông cùng cấp

Liên thông giữa các cấp chính quyền

Lệ phí, phí

Ghi chú

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA – GIA ĐÌNH - THỂ THAO – THƯ VIỆN

       
 

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

       

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

   

Không

 

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

   

Không

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

   

Không

 

3

Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội

   

Không

 

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

   

Không

 

4

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

   

Không

 

5

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

   

Không

 

6

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

   

Không

 
 

LĨNH VỰC THỂ THAO

   

Không

 

7

Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

   

Không

 

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TB&XH

   

Không

 

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

   

Không

 

8

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

   

Không

 

9

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

   

Không

 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

   

Không

 

10

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

   

Không

 

11

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

   

Không

 

12

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

x

Không

 

13

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

x

Không

 

14

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

x

Không

 

15

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

   

Không

 

16

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

 

x

Không

 

17

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

   

Không

 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

   

Không

 

18

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

   

Không

 

19

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

   

Không

 

LĨNH VỰC TRẺ EM

   

Không

 

20

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

   

Không

 

21

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

   

Không

 

22

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

   

Không

 

23

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay

   

Không

 

24

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

   

Không

 

25

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

   

Không

 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

   

Không

 

26

Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

   

Không

 

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

   

Không

 

Lĩnh vực hộ tịch

   

Không

 

27

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

   

8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký

 

28

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

x

Khai sinh: 5.000 đồng. Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. - Đăng ký thường trú: 15.000 đồng/lần đăng ký thường trú nhưng không cấp sổ hộ khẩu tại các phường nội thành thuộc thành phố Hải Dương. 7.000 đồng/lần đăng ký đối với các khu vực còn lại. Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: Con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; con dưới 18 tuổi của thương binh; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo

 

29

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

x

x

Lệ phí: 5.000 đồng. Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

30

Đăng ký khai sinh

   

5000 đồng/lần
- Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

31

Đăng ký kết hôn

   

Miễn lệ phí.

 

32

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

   

10.000 đồng/lần Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

 

33

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

   

15.000 đồng/lần Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

34

Đăng ký khai tử

   

5000 đồng/lần, Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

35

Đăng ký khai sinh lưu động

   

Đối với trường hợp đăng ký khai sinh không đúng hạn thì mức lệ phí là 5000 đồng/lần
Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

36

Đăng ký kết hôn lưu động

   

Miễn lệ phí

 

37

Đăng ký khai tử lưu động

   

5000 đồng/lần, Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

 

38

Đăng ký giám hộ

   

Miễn lệ phí.

 

39

Đăng ký chấm dứt giám hộ

   

Miễn lệ phí.

 

40

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

   

10.000 đồng/lần, Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

 

41

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

   

10.000 đồng/lần
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

42

Đăng ký lại khai sinh

   

5000đồng/lần
- Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

43

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

   

5000 đồng/lần
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

 

44

Đăng ký lại kết hôn

   

25.000 đồng/lần
Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

45

Đăng ký lại khai tử

   

5000 đồng/lần
Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn; đăng ký cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

Lĩnh vực chứng thực

   

Không

 

46

Cấp bản sao từ sổ gốc

   

Không

 

47

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

   

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

 

48

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

   

10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản)

 

49

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

   

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

 

50

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

   

Không

 

51

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

   

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

 

52

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

   

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

 

53

Chứng thực di chúc

   

50.000 đồng/di chúc

 

54

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

   

50.000 đồng/văn bản

 

55

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

   

50.000 đồng/văn bản

 

56

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

   

50.000 đồng/văn bản

 

Lĩnh vực: Nuôi con nuôi

   

Không

 

57

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

   

400.000đ/trường hợp. Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn; người có công với cách mạng nhận con nuôi.

 

58

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

   

Không quy định

 

Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở

   

Không

 

59

Thủ tục công nhận hòa giải viên

   

Không

 

60

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

   

Không

 

61

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

   

Không

 

62

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

   

Không

 

Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật

   

Không

 

63

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

   

Không

 

64

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

   

Không

 

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước

   

Không

 

65

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

   

Không

 

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

   

Không

 

66

trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

   

80.000đ

 

67

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

   

80.000đ

 

68

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

   

80.000đ

 

69

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

   

80.000đ

 

70

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

   

60.000đ

 

71

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

   

Không

 

72

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

   

70.000đ

 

73

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

   

80.000đ

 

74

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

   

20.000đ

 

IV

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG

   

Không

 

Lĩnh vực: Đất đai

   

Không

 

75

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

   

Không

 

V

LĨNH VỰC THANH TRA, KHIẾU NẠI TỐ CÁO

   

Không

 

Lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng

   

Không

 

76

Kê khai tài sản, thu nhập

   

Không

 

77

Xác minh tài sản, thu nhập

   

Không

 

78

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

   

Không

 

79

Thực hiện việc giải trình

   

Không

 

Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

   

Không

 

80

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

   

Không

 

81

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

   

Không

 

82

Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp xã

   

Không

 

83

Thủ tục tiếp công dân

   

Không

 

VI

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

   

Không

 

84

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

   

Không

 

85

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

   

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị nhưng tối thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng.

 

VII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

   

Không

 

86

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

   

Không

 

87

Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

   

Không

 

88

Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo đề nghị của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập

   

Không

 

89

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

   

Không

 

90

Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

   

Không

 

VIII

LĨNH VỰC NỘI VỤ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG

       

Lĩnh vực: Quản lý tôn giáo

   

Không

 

91

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

   

Không

 

92

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

   

Không

 

93

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

   

Không

 

94

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

   

Không

 

95

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

   

Không

 

96

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

   

Không

 

97

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

   

Không

 

98

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

   

Không

 

99

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

   

Không

 

100

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

   

Không

 

Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng (5)

   

Không

 

101

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

   

Không

 

102

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

   

Không

 

103

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

   

Không

 

104

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

   

Không

 

105

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

   

Không

 

IX

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

       

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

       

106

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

   

Không

 

107

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

   

Không

 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY

       

108

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

   

Không

 

109

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

   

Không

 

110

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

   

Không

 

111

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

   

Không

 

112

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

   

Không

 

113

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

   

Không

 

114

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

   

Không

 

115

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

   

Không

 

116

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

   

Không

 

X

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

       

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

   

Không

 

117

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

   

Không

 

LĨNH VỰC THỦY LỢI

   

Không

 

118

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

   

Không

 

119

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

   

Không

 

120

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

   

Không

 

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

       

121

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

   

Không

 

122

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

   

Không

 

123

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

   

Không

 

124

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

   

Không

 

125

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

   

Không

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

       

126

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

   

Không

 

127

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

   

Không

 

XI

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

       
 

LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ

   

Không

 

128

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

   

Không

 
 

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

   

Không

 

129

Thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

   

Không

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

Không

 

130

Quyết định điều chuyển tài sản công

   

Không

 

131

Quyết định thanh lý tài sản công

   

Không

 

132

Quyết định tiêu hủy tài sản công

   

Không

 

XII

LĨNH VỰC Y TẾ

   

133

Thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

   

Không

 

134

Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

   

Không

 

XIII

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

   

135

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

   

Không

 

136

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

   

Không

 

137

Thông báo thành lập tổ hợp tác

   

Không

1

 
Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được biết, để thuận tiện trong giao dịch./.
VT. 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 05:02:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778