QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
THÔNG BÁO Niêm yết công khai Phương án thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương
07/06/2022 05:13:53

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐOÀN KẾT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:60/TB-UBND

Đoàn Kết, ngày 07 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai Phương án thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân

và tổ chức có đất thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường trục

Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương và các văn bản hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

UBND xã Đoàn Kết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân. Để đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Ngày 07 tháng 06 năm 2022, UBND xã Đoàn Kết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện tiến hành niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (có danh sách chi tiết kèm theo).

1. Địa điểm niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ

- Trụ sở UBND xã Đoàn Kết;

- Nhà văn hoá thôn: Tòng Hóa; Bùi Xá, xã Đoàn Kết.

2. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 07/06/2022 đến hết ngày 26/06/2022.

Đồng thời với việc niêm yết công khai, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ được thông báo 2 lần/1ngày trong thời gian 3 ngày liên tục (kể từ ngày 07/06/2022 đến ngày 09/06/2022) và 2 lần/1ngày trong thời gian 3 ngày liên tục (kể từ ngày 24/06/2021 đến ngày 26/06/2022) trên hệ thống loa truyền thanh của xã Đoàn Kết.

Trong thời gian niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ. Hội đồng bồi thường GPMB huyện và UBND xã Đoàn Kết tổ chức tiếp nhận ý kiến bằng văn bản tại phòng tiếp công dân UBND xã Đoàn Kết. Quá thời gian niêm yết nêu trên, các ý kiến sẽ không được tiếp nhận, giải quyết. Vậy UBND Đoàn Kết thông báo để mọi người được biết và thực hiện./.

VT.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 16:15:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 10
Tất cả: 30,778