AN NINH-QUỐC PHÒNG
ĐOÀN KẾT DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU HIỆN ĐẠI VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC BỘ PHẬN PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
21/04/2022 07:16:44

Căn cứ Luật Tổ quyền chính thức địa phương ngày 19/6/2015; Luật sư thay đổi, bỏ sung một số điều của Luậi Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019:

Căn cứ quyết định số 06 / OĐ-77g ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tưởng Chính phủ phi phê duyệt Đề tài triển khai dữ liệu ứng dụng về dản liệu, dị danh và xác thực từ máy chủ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 544 / KH-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Chú tịch UBND huyện Thanh về việc thực hiện Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển dữ liệu ứng dụng về đân cư, định danh và xác thực điện tử của công ty đối tác quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thanh Miện:

Theo đề nghị của Trưởng Công an thị trấn Thanh Miện tại số 10 / TTr-CA ngày 29 tháng 3 năm 2022.

Hình ảnh tại hội nghị trực tuyến

Chiều ngày 20/4/2022 tổ công tác xã Đoàn Kết do ông Phạm Xuân Luân- chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cùng các thành viên, có quyết định- danh sách kèm theo, đã dự hội nghị trực tuyến triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu hiện đại về dân cư, định danh và xaxac thực bộ phận phcuj vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

THU HUYỀN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 199
Trước & đúng hạn: 199
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 15:33:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 66,478