CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Báo cáo công tác tài chính ngân sách giữa năm 2021
07/10/2021 09:38:47

Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Nhiệm vụ thu ngân sách xã

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2021

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

Tỷ lệ %

 

Tổng thu NS xã

7.009.132.773

3.079.147.894

43,93

I

Các khoản thu 100%

308.538.973

219.608.973

71,17

1

Phí, lệ phí

20.000.000

12.026.000

60,13

2

Thu từ quỹ đất công ích và HLCS

145.000.000

75.000.000

51,72

3

Thu chuyển nguồn NS năm trước

118.538.973

118.538.973

100

4

Thu khác

25.000.000

14.044.000

56,17

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

2.095.400.000

212.108.121

10,12

1

Thuế thu nhập cá nhân

30.400.000

27.508.012

90,49

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

74.000.000

75.129.894

101,53

3

Thuế môn bài

11.000.000

10.300.000

93,64

4

Lệ phí trước bạ nhà, đất

40.000.000

17.324.213

43,31

5

Thu tiền sử dụng đất

1.800.000.000

33.390.000

1,85

6

Thu tiền xử lý đất dôi dư

80.000.000

   

7

Thu thuế GTGT

60.000.000

48.456.002

80,76

III

Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên

4.480.052.800

2.647.430.800

59,09

1

Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên

4.068.716.000

2.387.000.000

56,92

2

Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên

411.336.800

260.430.800

63,31

IV

Dự phòng ngân sách xã

125.141.000

59.650.000

47,66

2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2021

Thùc hiÖn

6 th¸ng ®Çu n¨m 2021

Tỷ lệ %

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ

7.009.132.773

2.762.489.915

39,4

I

CHI ĐẦU TƯ XDCB

1.880.000.000

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

5.129.132.773

2.762.489.915

53,86

1

Chi dân quân tự vệ

315.690.419

171.783.756

54,42

2

Chi an ninh trật tự

127.285.500

71.879.700

56,47

3

Sự nghiệp văn hoá

31.800.000

11.390.000

35,82

4

Sự nghiệp truyền thanh

63.888.000

17.788.800

27,84

5

Sự nghiệp thể dục thể thao

80.000.000

0

6

Sự nghiệp kinh tế

83.404.400

25.636.300

30,74

7

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

27.109.000

2.400.000

8,85

8

Sự nghiệp giáo dục

15.082.000

1.440.000

9,55

9

Sự nghiệp Y tế

59.650.000

59.650.000

100

10

Sự nghiệp xã hội

174.274.851

84.056.000

48,23

11

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

4.006.449.203

2.283.458.659

56,99

11.1

Quản lý nhà nước

2.659.540.943

1.611.273.681

60,58

11.2

Đảng cộng sản

623.429.220

342.930.264

55,01

11.3

Mặt trận tổ quốc

190.020.980

98.668.068

51,92

11.4

Đoàn Thanh niên CSHCM

141.730.370

53.795.565

37,96

11.5

Hội Liên hiệp phụ nữ

135.654.030

65.158.261

48,03

11.6

Hội Cựu chiến binh

141.545.250

74.393.499

52,56

11.7

Hội nông dân

114.528.410

37.239.327

32,52

12

Chi các hiệp hội, đoàn thể khác

79.011.400

33.006.700

41,77

III

Dự phòng ngân sách xã

65.491.000

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Thu ngân sách

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn xã, đặc biệt là các chỉ tiêu thu: thu tiền sử dụng đất; Phí, Lệ phí…Song, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 đã cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu thu chính trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá là: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 101,53%, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020; thuế giá trị gia tăng đạt 80,76%, tăng 18% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 90,49%, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đã đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ thu để cân đối chi thường xuyên. Đồng thời đảm bảo được nguồn ngân sách để xử lý các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021.

2. Chi ngân sách

- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm chủ yếu là chi cho chế độ con người và một số nhiệm vụ quan trọng của địa phương như chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, nhiệm vụ chi của các ngành đoàn thể phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách xã chưa thực hiện được với lý do chưa tổ chức được đấu giá quyền sử dụng đất, chưa có nguồn thu tiền đất dôi dư.

- Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản các nhiệm vụ chi đã thực hiện đúng dự toán đầu năm được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận nguồn kinh phí quản lý qua ngân sách và chi trả các đối tượng được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý I năm 2021 với tổng số tiền là 15.622.800 đồng.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021 và giải quyết dứt điểm một số việc còn tồn tại trong công tác quản lý và điều hành ngân sách trong thời gian vừa qua. Công tác tài chính ngân sách xã cần tập trung đi sâu giải quyết một số việc sau đây:

1. Về thu ngân sách

- Tập trung rà soát nguồn thu, có kế hoạch cụ thể nuôi dưỡng các nguồn thu. Phấn đấu nhiệm vụ thu đạt và vượt kế hoạch để có nguồn tăng thu bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm.

- Tập trung thực hiện tốt công tác xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã để tạo nguồn thu ngân sách phục vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, giữ vững và nâng cao các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Tích cực khai thác các nguồn vốn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng và thanh toán nợ các công trình phúc lợi của địa phương.

2. Về chi ngân sách

- Nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề; các nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán đa số phát sinh vào thời điểm 6 tháng cuối năm, từ đó đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa của các đầu mối chi, các ngành đoàn thể, các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Chi ngân sách 6 tháng cuối năm phải đảm bảo đủ ngân sách chi thường xuyên, đồng thời phải tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên để chi đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm cần: rà soát lại dự toán, ưu tiên đảm bảo đủ ngân sách chi hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể thụ hưởng ngân sách. Tập trung ưu tiên nguồn ngân sách để giải quyết nợ trong xây dựng cơ bản một số công trình phúc lợi của địa phương. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên để có nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.
 
VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2115
Trước & đúng hạn: 2115
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 16:03:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0