NÔNG THÔN MỚI
Giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, định hướng đến năm 2025
16/08/2021 09:37:01

Các giải pháp trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025

Giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, định hướng đến năm 2025

 

Với quan điểm nhất quán, xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, UBND xã tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao. Để hoàn thành các mục tiêu trên, xã đã đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp ngay sau Đại hội Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc; xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành các tiêu chí; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu.

Thứ hai: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội về xây dựng NTM nâng cao. Phát huy, huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản. Triển khai thực hiện đề án OCOP - Mỗi xã một sản phẩm…

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong các cụm, điểm công nghiệp đã được phê duyệt. Ưu tiên cho các dự án công nghệ cao, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, ít gây ô nhiễm môi trường vào đầu tư sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở khu vực cá thể hộ gia đình.

Thứ 4: Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình; thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình khác. Tích cực, chủ động huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới.

Thứ 5: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình tại cơ sở; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên.

Bên cạnh việc chỉ đạo, thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra, xã tiếp tục kiến nghị, đề xuất với tỉnh, huyện kịp thời có những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các xã về đích NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025 để sớm hoàn thành các mục tiêu của Chương trình, đồng thời hỗ trợ xã làm tốt công tác đào tạo, tập huấn trong công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với tiêu chí và nâng cao thu nhập cho người dân./.

VT.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1687
Trước & đúng hạn: 1687
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 04:53:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 60,778