CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Báo cáo công tác tài chính năm 2021 và phương hướng năm 2022
11/05/2022 08:11:29

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐOÀN KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  03 /BC-UBND

Đoàn Kết, ngày 07 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021

Kết quả đầu tư, thanh toán và nợ XDCB đến 31/12/2021

Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

(Trình kỳ họp thứ hai, HĐND xã khoá XXII)

Phần thứ Nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt tại kỳ họp thứ mười HĐND xã khoá XXI và dự toán thu, chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn bổ sung của ngân sách cấp trên đã được thường trực HĐND xã phê duyệt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự điều hành trực tiếp của HĐND và sự giúp đỡ, phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong xã. Kết quả thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021 đạt được như sau:

1. Kết quả thu ngân sách năm 2021

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2021

Thực hiện năm 2021

Tỷ lệ TH/DT

(%)

Tổng thu

7.023.692.773

16.873.591.193

240

I

Các khoản thu 100%

308.538.973

367.942.051

119,25

1

Thu phí, lệ phí

20.000.000

20.680.000

103,4

2

Thu từ quỹ đất công ích và HLCS

145.000.000

177.425.000

122,36

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

118.538.973

118.538.973

100

4

Thu khác

25.000.000

51.298.078

205,19

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

2.095.400.000

11.885.895.342

567,24

1

Thuế thu nhập cá nhân

30.400.000

41.193.341

135,5

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

74.000.000

75.129.894

101,53

3

Thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ KD

11.000.000

10.900.000

99,09

4

Lệ phí trước bạ nhà, đất

40.000.000

477.313.957

1.193,3

5

Thuế giá trị gia tăng

60.000.000

64.306.675

107,18

6

Thu tiền xử lý đất dôi dư

80.000.000

72.320.000

90,4

7

Thu tiền sử dụng đất

1.800.000.000

11.144.731.475

619,15

III

Thu bổ sung từ NS cấp trên

4.619.753.800

4.619.753.800

100

1

Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên

4.193.857.000

4.193.857.000

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên

425.896.800

425.896.800

100

2. Chi ngân sách xã năm 2021

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2021

Thực hiện năm 2021

Tỷ lệ TH/DT

(%)

Tổng chi

16.498.129.248

16.369.104.389

99

I

Chi đầu tư XDCB

11.217.051.475

11.217.051.475

100

II

Chi thường xuyên

5.281.077.773

5.152.052.914

97,56

1

Chi công tác dân quân tự vệ

312.690.419

310.719.664

99,37

2

Chi an ninh trật tự

130.285.500

129.677.300

99,53

3

Sự nghiệp văn hoá, thông tin

31.800.000

28.395.000

89,29

4

Sự nghiệp giáo dục

15.082.000

11.140.000

73,86

5

Sự nghiệp truyền thanh xã

50.888.000

46.119.800

90,63

6

Sự nghiệp y tế

139.550.000

139.550.000

100

7

Sự nghiệp TDTT

53.500.000

42.350.000

79,16

8

Sự nghiệp nông – lâm- thuỷ lợi

94.736.251

91.567.250

96,65

9

Sự nghiệp giao thông

16.100.000

6.750.000

41,93

10

Sự nghiệp môi trường

33.609.000

32.800.000

97,59

11

Sự nghiệp xã hội

163.400.000

160.962.000

98,51

12

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT

4.160.425.203

4.073.116.500

97,9

 

Trong đó:

     

12.1

Hoạt động HĐND, UBND xã

2.801.540.943

2.743.108.878

97,91

12.2

Đảng cộng sản Việt Nam

635.405.220

621.380.312

97,79

12.3

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

190.020.980

189.119.456

99,53

12.4

Đoàn Thanh niên CSHCM

141.730.370

141.351.078

99,73

12.5

Hội liên hiệp phụ nữ

135.654.030

127.479.648

93,97

12.6

Hội Cựu chiến binh VN

141.545.250

140.324.636

99,14

12.7

Hội nông dân Việt Nam

114.528.410

110.352.492

96,35

13

Chi các hiệp hội khác

79.011.400

78.905.400

99,87

* Chi quản lý qua ngân sách: trong năm UBND xã đã chi nguồn hỗ trợ quản lý qua ngân sách các nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên với tổng số tiền là: 58.154.000 đồng, trong đó:

+ Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách: 58.154.000 đồng

3. đầu tư XDCB và nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2021

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB năm 2021

Tổng kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2021 là 11,217 tỷ đồng. Ước thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 11,217 tỷ đồng.

3.2. Chi tiết dự án, công trình thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2021

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục là 1,157 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực văn hóa là 2,755 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội là 1,005 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực y tế là 1,580 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông là 1,720 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình xây dựng mới năm 2021 là 3 tỷ đồng.

3.3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2021

Tổng số nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2021 là 12,433 tỷ đồng.

4. đánh giá chung

4.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn xã, đặc biệt là các chỉ tiêu thu: thu tiền sử dụng đất; Phí, Lệ phí…Song, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thu ngân sách xã năm 2021 đã đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

- Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 240% kế hoạch, tăng 78% so với năm 2020; trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 122%; thu khác đạt 208%; thu lệ phí trước bạ đạt 1.193% và thu tiền sử dụng đất đạt 619%.

4.2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả chi ngân sách năm 2021 đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.

Tổng chi ngân sách xã năm 2021 thực hiện bằng 99% so với dự toán giao đầu năm; trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 100% dự toán; chi thường xuyên bằng 97,56% dự toán; chi dự phòng bằng 100% so với dự toán giao.

Phần thứ Hai

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Căn cứ kết quả Hội nghị thảo luận dự toán ngân sách giữa UBND xã và các đơn vị thụ hưởng ngân sách năm 2022.

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021,hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch thu đảm bảo kế hoạch của huyện giao. Trên cơ sở số thu đảm bảo chi đúng, chi đủ chế độ định mức đã được duyệt, thực hiện tiết kiệm chi các khoản chi không cần thiết để đầu tư xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương và thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. Trên cơ sở đó UBND xã phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2022, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách xã năm 2022

Tổng thu ngân sách xã năm 2022 được huyện giao 9,138 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2021. Dự toán thu ngân sách xã năm 2022 là 9,138 tỷ đồng bằng 100% so với dự toán huyện giao. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Số tiền

 

Tổng thu ngân sách xã

9.138.391.000

A

Các khoản thu cân đối chi th­ường xuyên

384.000.000

I

Các khoản thu do xã thu

120.000.000

1

Thu từ quỹ đất công ích và HLCS

120.000.000

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

264.000.000

1

Phí và lệ phí (100%)

20.000.000

2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (100%)

80.000.000

3

Thuế môn bài từ cá nhân hộ kinh doanh (100%)

11.000.000

4

Lệ phí trước bạ nhà đất (100%)

70.000.000

5

Thuế GTGT (80%)

32.000.000

6

Thuế thu nhập cá nhân (80%)

16.000.000

7

Thu khác ngân sách

35.000.000

B

Tiền sử dụng đất

4.000.000.000

1

Thu tiền sử dụng đất (20%)

4.000.000.000

C

Thu bổ sung cân đối chi thư­ờng xuyên

4.754.391.000

1

Bổ sung cân đối ngân sách

2.855.289.000

2

Bổ sung mục tiêu NSTW

1.786.268.000

3

Dự phòng ngân sách

112.834.000

2. Dự toán chi ngân sách xã năm 2022

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 được huyện giao là 9,138 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2021 (Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 212,97%; chi thường xuyên tăng 105%; chi dự phòng giảm 12,3%). Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Số tiền

Tổng chi ngân sách xã

9.138.391.000

I

Chi th­ường xuyên

5.021.557.000

Trong đó 10% tiết kiệm chi thường xuyên

74.200.000

1

Chi sự nghiệp xã hội

154.830.000

 

Chi chế độ con ngư­ời

96.830.000

 

Chi hoạt động

58.000.000

2

Chi sự nghiệp văn hoá, văn nghệ

37.482.000

3

Chi sự nghiệp truyền thanh

60.035.400

 

Chi chế độ con ng­ười

41.120.400

 

Chi hoạt động

18.915.000

4

Chi hoạt động sự nghiệp TDTT

22.500.000

5

Sự nghiệp môi trư­ờng

30.000.000

6

Chi công tác thú y

40.720.400

 

Chi chế độ con ng­ười

32.720.400

 

Chi hoạt động

8.000.000

7

Chi hoạt động nông, lâm, thuỷ lợi

31.378.000

8

Chi hoạt động sự nghiệp giao thông

22.200.000

9

Hoạt động HĐND xã

471.999.947

 

Chi chế độ con ng­ười

292.999.078

 

Chi hoạt động

179.000.000

10

Hoạt động UBND xã

2.028.295.345

 

Chi chế độ con ngư­ời

960.049.896

 

Chi hoạt động

1.068.245.449

11

Đảng cộng sản Việt Nam

726.946.048

 

Chi chế độ con ng­ười

487.635.048

 

Chi hoạt động

239.311.000

12

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

305.208.948

 

Chi chế độ con ngư­ời

227.508.948

 

Chi hoạt động

77.700.000

13

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

156.631.292

 

Chi chế độ con ng­ười

100.031.292

 

Chi hoạt động

56.600.000

14

Hội Liên hiệp Phụ nữ

122.934.786

 

Chi chế độ con ngư­ời

98.334.786

 

Chi hoạt động

24.600.000

15

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

169.663.556

 

Chi chế độ con ng­ười

128.063.556

 

Chi hoạt động

41.600.000

16

Hội Nông dân Việt Nam

127.136.494

 

Chi chế độ con ngư­ời

88.036.494

 

Chi hoạt động

39.100.000

17

Ban Công an xã

135.518.000

 

Chi chế độ con ngư­ời

98.518.000

 

Chi hoạt động

37.000.000

18

Ban Quân sự xã

304.984.253

 

Chi chế độ con ngư­ời

182.388.053

 

Chi hoạt động

122.596.200

19

Chi các hiệp hội đoàn thể khác

73.093.400

II

Dự phòng ngân sách xã

112.834.000

III

Chi đầu t­ư xây dựng cơ bản

4.000.000.000

Iv

Ctmt quốc gia xây dựng ntm

4.000.000

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được huyện giao: 4 tỷ.

- Dự kiến các công trình khởi công mới năm 2022 gồm:

+ Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trụ sở UBND xã Đoàn Kết;

+ Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Đoàn Kết;

+ Xây mới và sửa chữa nhà văn hóa các thôn;

+ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn các thôn.

4. Một số nhiệm vụ trong tâm năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, cũng là năm thứ hai của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19…, vì vậy kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trước yêu cầu đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

4.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tổ chức công tác triển khai thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, công tác phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế trên địa bàn xã.

- Tăng cường kiểm tra rà soát lại các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, các nguồn thu khác đảm bảo huy động hết các nguồn thu vào ngân sách.

- Xây dựng kế hoạch thu nợ đọng và có biện pháp xử lý các hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ các khoản đóng góp với tập thể.

4.2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán ngân sách của các ban ngành, đoàn thể sử dụng ngân sách nhà nước. Tiết kiệm ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

- Tập trung nguồn ngân sách ưu tiên cho việc chi thanh toán chế độ con người như: chi trả lương, phụ cấp, công tác phí, BHXH, BHYT, KPCĐ và trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc kịp thời vào từng tháng.

- Tích cực khai thác nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Tranh thủ tốt các nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng và thanh toán chi trả nợ xây dựng cơ bản. Huy động tốt nguồn lực của nhân dân trong việc thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2021, kết quả đầu tư và thanh toán, nợ XDCB đến 31/12/2021 và kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách năm 2022.

UBND xã rất mong được tiếp nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu tham dự kỳ họp để công tác tài chính xã luôn có những bước tiến bộ về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cũng như những mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã nhà mà Nghị quyết kỳ họp đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thường trực Đảng uỷ;

- Thường trựcHĐND xã;

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;

- Các vị đại biểu HĐND xã;

- Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân

 
VT. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3131
Trước & đúng hạn: 3130
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/11/2022 17:12:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐOÀN KẾT - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0836.895.279

Email:doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 11
Tất cả: 30,779